Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Witold Siciński

Aktualności

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Witold Siciński korzysta ze “zwolnienia podmiotowego” wynikającego z art. 113 ustawy o VAT.


Komornik korzystający ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT co do zasady nie jest obowiązany do wystawienia faktury, niezależnie od tego czy świadczy usługę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług czy też na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niemniej jednak komornik dokonujący sprzedaży zwolnionej jest obowiązany na żądanie nabywcy towaru lub usługi wystawić fakturę dokumentującą taką sprzedaż, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.